Leveringsvoorwaarden

Het Digitalefotoalbum.nl werken graag met u samen. Onze samenwerking is gebaseerd op de onderstaande leveringsvoorwaarde.

Leveringsvoorwaarden van Het Digitalefotoalbum.nl

Artikel 1 / DEFINITIES

“Het Digitalefotoalbum.nl” : Het Digitalefotoalbum.nl
“Opdrachtgever” : de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Het Digitalefotoalbum.nl een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden” : de algemene voorwaarden van Het Digitalefotoalbum.nl (Artikel 1 tot en met 12)
“Overeenkomst” : de Overeenkomst tussen Het Digitalefotoalbum.nl en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.
“Dienst” : de door Het Digitalefotoalbum.nl te verlenen online marketingdienst.
Artikel 2 / TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Het Digitalefotoalbum.nl, waaronder met name maar niet beperkt tot Overeenkomsten en/of Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
Voorzover in tot Het Digitalefotoalbum.nl gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door Het Digitalefotoalbum.nl hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Het Digitalefotoalbum.nl is aangegeven.
Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.
Artikel 3 / AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Iedere door Het Digitalefotoalbum.nl uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend. Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 30 dagen te rekenen vanaf de dag der dagtekening.
Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen of tekeningen, van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid en samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Het Digitalefotoalbum.nl schriftelijk is bevestigd.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Het Digitalefotoalbum.nl de ongewijzigde aanvaarding door de opdrachtgever van het door Het Digitalefotoalbum.nl aan de opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is, zulks onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Het Digitalefotoalbum.nl.
Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Het Digitalefotoalbum.nl aan de opdrachtgever gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Het Digitalefotoalbum.nl expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding, één en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
Alle door Het Digitalefotoalbum.nl aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de opdrachtgever en Het Digitalefotoalbum.nl aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor Het Digitalefotoalbum.nl normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt Het Digitalefotoalbum.nl de opdrachtgever deze kosten als zodanig in rekening.
Alle door Het Digitalefotoalbum.nl vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als Het Digitalefotoalbum.nl expliciet en schriftelijk aan de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voorzover de door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door Het Digitalefotoalbum.nl als meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door Het Digitalefotoalbum.nl aan de Opdrachtgever is aangegeven.
De opdrachtgever is verplicht om aan Het Digitalefotoalbum.nl die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Opdrachtgever zal bij uitvoering van de overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, elektrische spanning, licht, telecommunicatiefaciliteiten en hulpmaterialen aan Het Digitalefotoalbum.nl ter beschikking stellen.
Indien aan de zijde van Het Digitalefotoalbum.nl enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de opdrachtgever niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal Het Digitalefotoalbum.nl ter uitvoering van de overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van Het Digitalefotoalbum.nl voor rekening van de opdrachtgever komen.
Het Digitalefotoalbum.nl is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten zoals genoemd in dit artikellid komen slechts voor rekening van Het Digitalefotoalbum.nl voorzover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.
Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is Het Digitalefotoalbum.nl gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de opdrachtgever voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert.
De startdatum van het contract is de 1e van de maand waarover de eerste factuur wordt verstuurd door Het Digitalefotoalbum.nl.
De duur van de overeenkomst is één (1) jaar, mits anders in het voorstel is overeengekomen.
De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd met de oorspronkelijke contractduur.
Artikel 4 / GEHEIMHOUDING

Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende partij.
Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen.
Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.
Artikel 5 / LEVERING

De door Het Digitalefotoalbum.nl aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan Het Digitalefotoalbum.nl de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voorzover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
De opdrachtgever zal Het Digitalefotoalbum.nl bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Het Digitalefotoalbum.nl is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar leveringsverplichting.
In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever, één en ander voorzover het uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens Het Digitalefotoalbum.nl .
Indien aan de zijde van Het Digitalefotoalbum.nl gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is Het Digitalefotoalbum.nl zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.
Artikel 6 / BETALING

Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Het Digitalefotoalbum.nl expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven.
Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij Het Digitalefotoalbum.nl de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Het Digitalefotoalbum.nl over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 3% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voorzover de wettelijke rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het vorenstaande artikellid aan Het Digitalefotoalbum.nl verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen.
Het Digitalefotoalbum.nl is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van € 75,00.
Het Digitalefotoalbum.nl is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.
Alle vorderingen van Het Digitalefotoalbum.nl op de opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1 genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Het Digitalefotoalbum.nl gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien Het Digitalefotoalbum.nl de opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende blijkt.
De tarieven van Het Digitalefotoalbum.nl worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.
Artikel 7 / EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW

Het Digitalefotoalbum.nl behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan:
de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Diensten en/of Goederen;
vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst.
Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Het Digitalefotoalbum.nl in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij Het Digitalefotoalbum.nl V.O.F.. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Het Digitalefotoalbum.nl die kunnen verrichten.
De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Het Digitalefotoalbum.nl ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Het Digitalefotoalbum.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc, door Het Digitalefotoalbum.nl voortvloeien.
Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Het Digitalefotoalbum.nl toekomt, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.
De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Het Digitalefotoalbum.nl uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Het Digitalefotoalbum.nl op volledige schadevergoeding.
Artikel 8 / RECLAME

De opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door Het Digitalefotoalbum.nl aan hem geleverde zaken en/of diensten, alsmede ten aanzien van facturen binnen 14 dagen na levering van die zaken en/of diensten en/of de factuurdatum van die facturen schriftelijk en met redenen omkleed aan Het Digitalefotoalbum.nl mee te delen.
Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever Het Digitalefotoalbum.nl niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zonodig ter plaatse op hun grondigheid te onderzoeken.
Ingeval de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Het Digitalefotoalbum.nl na te komen. Inroeping van het recht van reclame door de opdrachtgever geeft hem nimmer de bevoegdheid zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Het Digitalefotoalbum.nl op te schorten.
Artikel 9 / ONTBINDING

Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Het Digitalefotoalbum.nl ingeval van verzuim van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Het Digitalefotoalbum.nl geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.
Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.
Artikel 10 / AANSPRAKELIJKHEID

Het Digitalefotoalbum.nl is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door Het Digitalefotoalbum.nl V.O.F., dan wel door Het Digitalefotoalbum.nl ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, waarbij de hoogte van het door Het Digitalefotoalbum.nl te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van de factuur waarin door Het Digitalefotoalbum.nl V.O.F., dan wel door Het Digitalefotoalbum.nl ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten. Ingeval van duurovereenkomsten, dan wel overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is de hoogte van het door Het Digitalefotoalbum.nl te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal drie maanden van deze overeenkomst.
Het Digitalefotoalbum.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
Voorzover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Het Digitalefotoalbum.nl, dan wel van door Het Digitalefotoalbum.nl ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Het Digitalefotoalbum.nl te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 250.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Het Digitalefotoalbum.nl niet aansprakelijk voor enige andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Artikel 11 / OVERMACHT

De tussen Het Digitalefotoalbum.nl en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Het Digitalefotoalbum.nl door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van Het Digitalefotoalbum.nl is sprake, indien Het Digitalefotoalbum.nl na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Het Digitalefotoalbum.nl als bij derden van wie Het Digitalefotoalbum.nl de ter uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Het Digitalefotoalbum.nl ontstaan.
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Het Digitalefotoalbum.nl als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Het Digitalefotoalbum.nl slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding.
Artikel 12 / GESCHILLEN

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
Op alle tussen Het Digitalefotoalbum.nl en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.